Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców oraz prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce, z siedzibą w ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka reprezentowana przez dyrektora Panią Wiesławę Miąskowską.
 2. Inspektorem ochrony danych od 25 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce, z siedzibą w ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka jest Pan Jarosław Mielnik, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elek­tronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica lub prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U . 2018 poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
  2. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Pa­nią(a ) dotyczy);
  3. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a ) dotyczy);
  4. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem lub prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a ) dotyczy).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowa­dzący – Urząd Gminy Czarna Dąbrówka – Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Czarnej Dąbrówce, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.
 5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia
  16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 7. Posiada Pani (Pan) prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica lub prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z pra­wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wy­mienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 8. Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a ) danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani (Pan) zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i za­wodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice lub opiekuni prawni.
 10. Przekazane przez Panią(a ) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych Osobowych na stronie Biuletynu Informacji Pu­blicznej Szkoły.

 

 

 

Wykreśli z powodu uchylenia rozporządzenia z dniem 1 listopada 2015 r. na podstawie Dz.U. 2015 poz. 566 2015-11-01 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach