Zasady przeliczania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2018/2019

 określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U z 2017 r.
poz. 586):

 

Lp.

OCENIANE KRYTERIUM

PUNKTACJA

ŁĄCZNIE

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

§ 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa
w art. 20f ust. 2 pkt 1,art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony
w procentach – mnoży się przez 0,2
.

8.

Część humanistyczna
język polski (100%=20 pkt.)
historia i WOS (100%=20 pkt.)

Część matematyczno  przyrodnicza
matematyka (100%=20 pkt.)
przedmioty przyrodnicze (100%=20 pkt.)

Język obcy


do 20 punktów
do 20 punktów


do 20 punktów
do 20 punktów

do 20 punktów

maksymalnie

100 punktów

Przedmioty wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

§ 4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1.

Język polski

 

celująca           - 18 punktów
bardzo dobra – 17 punktów
dobra              –  14 punktów
dostateczna     – 8 punktów

dopuszczająca – 2 punkty

maksymalnie:

72 punkty

2.

Matematyka

3.

Pierwszy  punktowany przedmiot
wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

4.

Drugi punktowany przedmiot
wskazany przez szkolna komisję rekrutacyjną

Sposób przeliczania na punkty w przypadku osób, które zostały zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, lub w przypadku zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego określono w § 8. cyt. rozporządzenia.

Dodatkowa aktywność lub osiągnięcia kandydata

5.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

§ 5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.

maksymalnie

10 punktów

6.

Angażowanie się w aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia aktywność, która jest poświadczona poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum

§ 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy,przyznaje się 3 punkty.

Laureaci, finaliści oraz kandydaci, którzy uzyskali wysokie miejsca

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

 Szczegółowy sposób przeliczania na punkty określono w § 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U z 2017 r. poz. 586)

7.

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dostepny na stronie kuratorium w załączniku  Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych 2018/2019

1 - 10 punktów[1]

 

maksymalnie

18 punktów[2]

 

 

[1] Szczegółowy sposób przeliczania na punkty określono w § 6. 1. cyt. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (...)

[2] § 6. 2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

Załącznik: