TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

L.P.

DATA

ZADANIE

WYKONAWCA

1.

11 września

godz. 16.30

Zebranie rodziców uczniów szkoły podstawowej

1. Spotkanie z dyrektorem

2. Przedstawienie tematyki zajęć WDŻ

3. Spotkanie z wychowawcami– wybory trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

Zapoznanie rodziców uczniów klasy ósmej z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

dyrektor

wychowawcy

 

wychowawcy klasy VIII a i VIII b

2.

25 września

godz.16.00

 

Spotkanie dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców

Pierwsze posiedzenie RR– wybory prezydium i komisji rewizyjnej– przedstawienie i uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego.

dyrektor

pedagog

3.

14 listopada

godz.16.00

Wywiadówka

1. Spotkanie z wychowawcami

pedagog

wszyscy nauczyciele

4.

17 grudnia

godz.16.00

Wywiadówka

1. Spotkanie z wychowawcami – informacja o  przewidywanych   śródrocznych ocenach niedostatecznych

2. Spotkanie z Radą Rodziców – przedstawienie projektu planu finansowego

dyrektor

wszyscy nauczyciele

 

5.

4 lutego

godz.16.00

Wywiadówka - podsumowanie I półrocza

1. Spotkanie z dyrektorem

2. Spotkanie z wychowawcami

3. Przekazanie rodzicom uczniów klasy ósmej informacji o warunkach przebiegu egzaminu

dyrektor

wszyscy nauczyciele