TERMINARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

L.P.

DATA

ZADANIE

1.

1 września

Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy szkoły.

2.

28 września

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego szkoły oraz uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

3.

16 listopada

Wskazanie przez radę pedagogiczną sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

 

4.

grudzień

Rada szkoleniowa.

 

5.

1 lutego

Rada klasyfikacyjna - zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów
i podsumowanie pracy szkoły w I półroczu roku szkolnego.

6.

17 marca

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołanie zespołów nadzorujących przebieg
egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów.

 

8.

19 maja

Organizacja i procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

7.

14 czerwca

Rada klasyfikacyjna – zatwierdzenie wyników klasyfikowania
i promowania uczniów.

 

8.

29 czerwca

Podsumowanie pracy szkoły oraz wnioski na następny rok szkolny.