L.P. DATA ZADANIE
    Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną – Informacja dla rodziców
    Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze
    Termin wystawienia ocen
    Klasyfikacyjne posiedzenie RP
    Zakończenie I półrocza
    Ostateczny termin egzaminu klasyfikacyjnego z I półrocza
    Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach rocznych. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
    Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
    Informacja dla rodziców o ustalonych ocenach rocznych.Termin przyjmowania podań o egzamin poprawkowy
    Klasyfikacyjne posiedzenie RP
    Ostateczny termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego
    Wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu wakacji – informacja dla rodziców
    Ostateczny termin składania zastrzeżeń do trybu ustalenia klasyfikacyjnych ocen rocznych
    Ostateczny termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności
    Egzamin poprawkowy; Rada Pedagogiczna