Przykładowe arkusze egzaminacyjne – egzamin ósmoklasisty

__________________________________________________

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

Biologia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Chemia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Edukacja dla bezpieczeństwa. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Fizyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Geografia. PP z komentarzem. Szkola podstawowa

Historia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Informatyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Język obcy nowożytny. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Język polski. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Matematyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Muzyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Plastyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Przyroda. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Technika. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Wiedza o społeczeństwie. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Wychowanie do życia w rodzinie. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Wychowanie fizyczne. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. PP z komentarzem

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Uczymy się uczyć – program

Procedury bezpieczeństwa dzieci i uczniów

Regulamin wycieczek

załączniki do regulaminu wycieczek:

Zasady organizacji imprez i uroczystości

Procedury prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Regulamin ZFŚS

 

Druki:

wzór konspektu lekcji

zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

wniosek o dopuszczenie programu nauczania

Protokół z wyborów do Rady Rodziców

zgoda na objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną

wniosek o dzień opieki nad dzieckiem

wniosek o urlop bezpłatny – dla pracowników obsługi

wniosek o urlop bezpłatny – dla nauczycieli

 

SPRAWOZDANIA NA ZEBRANIE ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE RADY PEDAGOGICZNEJ

Sprawozdanie Nauczyciela

Sprawozdanie Pedagoga

Sprawozdanie wychowawców KL. IV-VIII

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej

Sprawozdanie z działalności organizacji szkolnej

Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych

Sprawozdanie - wych. KL.-I-III

Sprawozdanie-wychowawcy oddziału przedszkolnego 3-4-latków oraz 4-5-latków

Sprawozdanie-wychowawcy oddziału przedszkolnego 5-6-latków oraz 6-latków