BIBLIOTEKA, CZYTELNIA ORAZ INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

W okresie trwania nauczania zdalnego biblioteka szkolna pracuje w następujących godzinach:

 

W roku szkolnym 2017/2018 bibliotekę prowadzą:

SYLWIA MALEK – RADZISZEWSKA, p. HENRYKA SÓJKA

………………………………………………………………………………………………

Biblioteka służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, pracownicy szkoły, mieszkańcy i studenci.
Księgozbiór liczy ponad 9.500 woluminów i dostosowany jest do potrzeb wszystkich  uczniów oraz nauczycieli i rodziców.

W bibliotece zgromadzono:
–  literaturę piękną
–  książki popularnonaukowe
–  książki przygodowe i obyczajowe
–  lektury szkolne do wszystkich klas
–  księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, atlasy)

Mali czytelnicy mają możliwość skorzystania z ciekawych bajek i baśni.

W czytelni zawsze można skorzystać ze znajdujących się tam czasopism:
–  „KUMPEL”
–  „VIKTOR JUNIOR”
–  „VIKTOR GIMNAZJALISTA”

………………………………………………………………………………………………

     REGULAMIN  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W skład biblioteki wchodzą:  wypożyczalnia, czytelnia i centrum multimedialne.

W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 

WYPOŻYCZALNIA

 1. Do korzystania z wypożyczalni mają prawo uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów ( na kartę swoich dzieci). W wyjątkowych przypadkach z biblioteki mogą korzystać absolwenci szkoły.
 2. Książki wypożycza się w godzinach pracy biblioteki.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki.
 4. Termin oddania książek upływa po dwóch tygodniach.
 5. Przed upływem terminu zwrotu książki czytelnik może zwrócić się z prośbą o jego przedłużenie.
 6. Punktów 3 i 4 nie stosuje się w przypadku uczniów przygotowujących się do konkursów.
 7. W razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki wypożyczający ma obowiązek odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.
 8. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniach i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 9. Warunkiem wypożyczenia kolejnej części podręcznika jest zwrot części poprzedniej.
 10. Uczniowie są zobowiązani w przeznaczonym do tego miejscu podręcznika dokonać wpisu aktualizującego dane posiadacza oraz używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku utraty uprawnień do korzystania z nich (np. zmiana szkoły).
 12. Przekazane uczniom materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.
 13. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręczników i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.
 14. Nadzór nad zwrotem podręczników sprawuje wychowawca oraz nauczyciel-bibliotekarz.
 15. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności może współpracować z wychowawcą klasy.
 16. W razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego podręcznika rodzice zobowiązani są do zwrotu kosztów podręcznika w kwocie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 17. Za książkę zniszczoną uważa się egzemplarz:
 • popisany i porysowany, zabrudzony, poplamiony
 • w którym brakuje stron lub który jest częściowo podarty lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem,
 • ze śladami zalania
 • z posklejanymi kartkami
 • w stanie nie nadającym się do korzystania przez innych użytkowników.
 1. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

CZYTELNIA

 1. Czytelnia służy do pracy z książkami i wydawnictwami, których nie wypożycza się do domu (encyklopedie, słowniki, czasopisma)
 2. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
 3. W czytelni należy zachować ciszę, aby nie przeszkadzać innym korzystającym z niej.
 4. Po skończonej pracy wszystkie pozycje należy oddać nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

CENTRUM MULTIMEDIALNE

 1. Centrum multimedialne wyposażone jest w cztery komputery z dostępem do Internetu.
 2. Z komputerów mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 3. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin w pracowni multimedialnej.
 4. Czas pracy przy stanowisku komputerowym reguluje bibliotekarz.
 5. Do dyspozycji korzystających są programy multimedialne zgromadzone w bibliotece.
 6. Przy jednym stanowisku jednocześnie mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 7. Komputer służy wyłącznie do wyszukiwania informacji potrzebnych do przygotowania się do lekcji, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań. Zabronione są gry.
 8. Użytkownikom nie wolno zmieniać ustawień komputera, ani instalować na nim własnych programów.
 9. Nośnik, na którym będą zapisywane informacje musi być czysty.
 10. Istnieje możliwość wydrukowania potrzebnych informacji.
 11. Drukowanie jest bezpłatne, ale użytkownik powinien mieć własny papier.
 12. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Za wszelkie szkody i zniszczenia, poczynione umyślnie, odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie ucznia.

 

Regulamin przyjęto uchwałą rady pedagogicznej z dnia  16.03.2016 r.

………………………………………………………………………………………………

 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

[Wypis ze statutu szkoły]

§ 38

 1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel – bibliotekarz
 2. Zakres obowiązków nauczyciela – bibliotekarza:

2.1. koordynowanie pracy w bibliotece:

 • opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,
 • uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
 • sprawozdania z pracy biblioteki zawierające oceny czytelnictwa,
 • odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki.

2.2. praca pedagogiczna:

 • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,
 • udostępnianie zbiorów,
 • udzielanie informacji bibliotecznej,
 • rozmowy z czytelnikami o książkach,
 • poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 • prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczo – medialnej i informacyjnej zgodnie z programem na danym etapie kształcenia,
 • udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów,
 • informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
 • prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,
 • organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
 • dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,
 • dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów,

2.3. praca organizacyjna:

 • gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowanie biblioteczne zbiorów,
 • selekcja zbiorów i ich konserwacja,
 • organizowanie warsztatu informacyjnego,
 • wydzielanie księgozbioru podręcznego,
 • prowadzenie katalogów,
 • udostępnianie zbiorów.

2.4. współpraca z rodzicami i instytucjami:

2.4.1   w  miarę możliwości nauczyciel – bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, z innymi bibliotekarzami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

 

………………………………………………………………………………………………

Humor – uśmiechnij się !!!

  Są książki, które się czyta

Są książki, które się pochłania.

 Są książki, które pochłaniają czytającego.

I Ty daj się wciągnąć w zaczarowany świat książek!